18. november 2015

Oppstart av planarbeid – Nerøyen Deponi

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 50/1 og 50/22 i Midtre Gauldal kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier:   Eivind Dragset Tiltakshaver er Winsnes Maskin & Transport AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca 127 daa […]
7. januar 2016

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Gråsteinlia Steinbrudd 2015006

Varsel om oppstart av detaljregulering for Gråsteinlia steinbrudd på GNR/BNR 9/1 m.fl, Rissa kommune. I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for eiendommene GNR/BNR 9/1, m.fl i Rissa kommune. Plannavn (forslag): Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd, gnr 9, bnr 1 m.fl– Stadsbygd. PLANID: […]
18. november 2015

Oppstart av planarbeid – Forset Øvre Deponi

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 38/2 i Klæbu kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier: Ole Arild Haugum Tiltakshaver er Forset Grus AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca 107 daa og deponiet er avsatt […]