20. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM MERAFTAÅSEN, Gr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl. MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl, Meraftaåsen Steinbrudd og deponi, Melhus kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 320 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å utvide området for Meraftaåsen steinbrudd, […]
15. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – TØNSÅSEN INDUSTRIOMRÅDE deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Tønsåsen industriområde, gnr/bnr 160/1. Parter i reguleringsarbeidet: Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS Grunneier: Ole Dybwad Pro […]
19. desember 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM MYRASAGA STEINBRUDD, Gnr./Bnr. 151/2, MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 151/2 Myrasaga steinbrudd, Melhus kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 72 daa. Hensikten er å utvide området for uttak slik at driften kan fortsette. Det foreligger […]
18. oktober 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – AUNÅSEN BOLIGFELT

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 132/1 og 132/9 i Melhus kommune. Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Aunåsen Boligfelt, gnr/bnr 132/1 og 132/9. Parter i reguleringsarbeidet: Grunneier og tiltakshaver: Tor Borten og Ove Mosand Pro Invenia AS […]
29. september 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – REGULERINGSPLAN, UTVIDELSE AV FORSET STEINBRUDD

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsplan for deler av eiendommen gnr/bnr 38/2 i Klæbu kommune. Grunneier: Ole Arild Haugum Tiltakshaver er Forset Grus AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca. 200daa og er i kommunedelplan avsatt til råstoffutvinning. Formålet med reguleringsplanarbeidet […]
6. juli 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM STORNESET MASSEUTTAK, Gnr/Bnr 230/10, 230/28, MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 230/10, 230/28 m.fl Storneset masseuttak, Midtre Gauldal kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 40 daa. Hensikten er å få regulert dagens uttak, samt å utvide dette […]
14. mars 2017

Varsel om oppstart av planarbeid– Svahøa Skiferbrudd – Oppdal Kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 356/1 i Oppdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier: Oppdal Bygdealmenning Tiltakshaver er Oppdal Sten AS Pro Invenia AS er plankonsulent. Planområdet er ca 303 daa og arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt […]
18. november 2016

Varsel om oppstart av planarbeid – Fillheia Boligfelt – Hitra kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 91/1 i Hitra kommune. Kart over området følger vedlagt. Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Fillheia Boligfelt, gnr/bnr 91/1. Parter i reguleringsarbeidet: Grunneier og tiltakshaver: Torbjørn Glørstad Pro Invenia AS er plankonsulent. […]
14. oktober 2016

Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Solberg steinbrudd og deponi. PlanID: 16482015002

Planarbeidet for Solberg steinbrudd og deponi er lagt ut til offentlig ettersyn og høring hos Midtre Gauldal kommune, jfr. PBL § 12-10. Planområdet ligger i sin helet på eiendom gnr/bnr 130/1 Planforslaget er en utvidelse av eksisterende steinbrudd, samt tilrettelegge et område for deponi. Totalt vil planområde bli ca. 218 daa. Adkomst vil skje via Bjønnplassvegen. Merknader eller […]
6. september 2016

Nabovarsel – Vasseljen deponi

  På vegne av tiltakshaver Tverås Maskin og Transport AS  søker Pro Invenia AS med dette om tillatelse til å iverksette tiltaket «Vasseljen deponi» Tiltaksområdet er som angitt i reguleringsplan med planid 201213. Planen er at det i en midlertidig periode på 5 – 7 år skal fylles inn rene masser på området, og at […]